«MOCVD of RBa2Cu3O7-δ (R=Lu, Ho, Y and Gd) superconducting thin films»

Sergey Samoilenkov, Andrey Kaul, O. Gorbenko, I. Graboy, A. Kuzhakhmetov, V. Maleev, N. Mirin, S. Papucha, S. Zhgoon

Electrochemical Society Proceedings 97-25, 1997, 990-997.

 

« For publications